Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

 • Basen Studio
  NIP: 772-00-15-720
 • E-mail:sklep@basenstudio.pl
 • Telefon530-506-590
  530-100-630
  791-432-996
 • Fax44 68 359 80
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 16.00, w soboty 8.00 - 13.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.basenstudio.pl


 

Spis treści :


 

I DEFINICJE

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

III ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

IV SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

V DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

VI REALIZACJA ZAMÓWIENIA

VII RENKOJMIA I GWARANCJA

VIII ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

IX NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XI INNA POSTANOWIENIA


 


 

I DEFINICJE


 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwaniadostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

7. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

10. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.basenstudio.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

11. SPRZEDAWCA – Marek Nitecki i Michał Nitecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PBH IBUD s.c. (adres prowadzenia działalności: ul. Sanicka 147; 97-500 Radomsko) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 772-00-15-720, REGON 590311697, adres poczty elektronicznej: sklep@basenstudio.pl, numer telefonu: (+48) 530 506 590 (opłata jak za połączenie komórkowe - wg. cennika właściwego operatora) oraz numer telefonu stacjonarnego (+48) 44 683 59 80 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

12. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

13. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15. USŁUGODAWCA – Marek Nitecki i Michał Nitecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PBH IBUD s.c. (adres prowadzenia działalności: ul. Sanicka 147; 97-500 Radomsko) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 772-00-15-720, REGON 590311697, adres poczty elektronicznej: sklep@basenstudio.pl, numer telefonu: (+48) 530 506 590 (opłata jak za połączenie komórkowe - wg. cennika właściwego operatora) oraz numer telefonu stacjonarnego (+48) 44 683 59 80 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:


 


 

Imię i nazwisko (nazwa)

Marek Nitecki, Michał Nitecki

PBH IBUD s.c.

Adres siedziby

ul. Sanicka 147, 97-500 Radomsko

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

NIP

772-00-15-720

REGON

590311697

Adres poczty elektroniczne

sklep@basenstudio.pl

Adres strony internetowej

www.basenstudio.pl

Numer telefonu

(+48) 530 506 590, (+48) 44 683 59 80 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)


 

5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

5.3. Newsletter informujący klienta o nowościach i promocjach w sklepie

6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawcą

6.1 Komputer z dostępem do Internetu;

6.2 Dostęp do poczty elektronicznej

7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.


 

III ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 

1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne

3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.


 

IV SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


 

1.Do zapoznania się z ofertą sklepu służy katalog produktów oraz moduł wyszukiwania produktów.

2.Nabywca jest obowiązany przed zakupem towaru upewnić się czy dany produkt jest dostępny, na stanie magazynowym poprzez kontakt ze sprzedającym (telefoniczny lub e-mail).

3.Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje "Odśwież zawartość koszyka".

4.W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku, Sklep BASENSTUDIO skontaktuje się z Nabywcą (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

5.W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje "Złóż zamówienie". System przechodzi do "Formularza zamówienia", który należy dokładnie wypełnić obowiązkowo wypełniając pola oznaczone gwiazdką oraz wybrać towar z dostępnej listy Sklepu.

6.Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji "Zakup wybranych produktów". System wysyła e-maila na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

7.Zamówienia, których potwierdzenie nie będzie możliwe nie będą realizowane.

 

V DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 

1.Koszt wysyłki wynosi 17,00 zł przy wpłacie na konto (przesyłki do 30 kg), w przypadku przesyłek ponad gabarytowych cena wysyłki ustalona będzie odrębnie i indywidualnie. W przypadku płatności przy odbiorze klient będzie poinformowany o kosztach transportu po złożeniu zamówienia.
2. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.

3.  Płatności można dokonywać:

1) gotówką - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki,

2) przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto ING Bank Śląski nr 36 1050 1937 1000 0091 4480 5786 . Realizacja zamówienia rozpoczyna się po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Zasady płatności (forma i termin jej dokonania) oraz zasady wystawiania faktury VAT są ostatecznie ustalane pomiędzy Nabywcą a Sklepem BASENSTUDIO po złożeniu przez Nabywcę zamówienia.

5. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Sklep BASENSTUDIO powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

6. Jeżeli Sklep BASENSTUDIO nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w terminie 30 dni.


 

VI REALIZACJA ZAMÓWIENIA


 

1. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzyma email'a potwierdzającego jego złożenie.

2. Po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, Sklep BASENSTUDIO skontaktuje się z Nabywcą celem ustalenia szczegółów dostawy zamówionych towarów oraz dokonania uzgodnień, o których mowa w rozdziale V (Dostawa i płatność). Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Nabywcę.

3. Nabywca ma prawo odwołać zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od daty jego złożenia.

4. Potwierdzone zamówienia realizujemy w terminie 2-7 dni roboczych. Czas zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go, z konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu (zestaw), z powodu wcześniejszej rezerwacji danego towaru przez innego Nabywcę. Błędy systemu komputerowego nie stanowią podstawy do formułowania roszczeń odszkodowawczych pod adresem Sklepu BASENSTUDIO.

5. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy).

6. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. W przypadku braku takiej odmowy przyjmuje się, że dostarczony i wydany przez Sklep BASENSTUDIO towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nieuszkodzony w chwili jego wydawania Nabywcy.VII RĘKOJMIA i GWARANCJA


 

1. Wszystkie towary i urządzenia zakupione w Sklepie BASENSTUDIO są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych i są objęte gwarancją producentów.

2. Reklamacje towarów rozpatrywane są indywidualnie uwzględniając zasady procedury gwarancyjnej każdego z producentów.

3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy wraz z dostarczonym towarem. Nabywca powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do Sklepu, chyba że wada powinna zostać usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

4. Reklamacje Nabywcy powinny być zgłoszone do Sklepu BASENSTUDIO niezwłocznie po wykryciu wady. Do reklamacji dołączyć należy dowód zakupu oraz dostarczyć reklamowany towar w przypadku wskazanym w ust. 3 niniejszego rozdziału.

5. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia o wadzie, o sposobie załatwienia reklamacji Nabywca zostanie powiadomiony.

6. Reklamacje klient obowiązany jest składać na piśmie drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail : sklep@basenstudio.pl lub drogą pocztową pod wskazany adres : ul. Sanicka 147, 97-500 Radomsko.


 

VIII ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA


 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn.zm.) Konsument, zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do Sklepu BASENSTUDIO, w którym towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny towaru.

3. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia od umowy.

4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością).

5. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty dostawy i odesłania towaru.

6. Kwota 100% ceny produktu jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących.

7. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie mają zastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście ze Sklepu BASENSTUDIO.

8. Sklep BASENSTUDIO będący sprzedawcą zwracanego towaru nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony w Sklepie BASENSTUDIO towar.


 

IX NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ


 

1. Reklamacje składane przez Nabywców będących Konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny.

2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres Sklepu BASENSTUDIO, w którym towar zakupił. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.

3. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Sklep BASENSTUDIO zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny.

4. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Sklepu BASENSTUDIO nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.


 

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 

1. W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę - IBUD Spółka cywilna z siedzibą w Radomsku, adres: ul. Sanicka 147, 97-500 Radomsko - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. Nr 144, poz. 1204). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez IBUD Spółka cywilna z siedzibą w Radomsku, adres: ul. Sanicka 147, 97-500 Radomsko.

2. IBUD Spółka cywilna nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sklepem BASENSTUDIO e-mailem na adres: sklep@basenstudio.pl w temacie "DANE OSOBOWE"

 

 

XI INNE POSTANOWIENIA

 

1. Sklep BASENSTUDIO dołoży wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z iBUD Spółka cywilna.

2. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów. 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl